Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Yönetim sistemi bağlamında hazırlanmış doküman, belge, rapor ve genel işleyişin iç tetkik prosedürümüz doğrultusunda uygulanmasını, yenilikçi, değişken ve üretken yaklaşımların teşvik edilerek cesaretlendirilmesini, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artırıcı eğitimlerin belirlenen periyotlar aralığında gerçekleştirilmesini, bireysel motivasyon şartlarının sinerjik kurgusu ile takım ruhu oluşturulması, sürekli iyileştirme yaklaşımının doğal sonucu olarak dünya pazarında rekabet edebilecek seviyeye yükselmeyi ve yerini muhafaza etmeyi, yasal ve diğer şartların belirlediği sorumluluklar ile şirket politikaları ekseninde müşteri talep ve beklentilerine odaklı çözümler sunarak tercih edilen tedarikçi sıfatına sahip olmayı ve de tüm iş proseslerinde sürekli iyileştirme felsefesini rasyonel bir fırsat olarak değerlendirmeyi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri ve boyutları dikkate alarak, çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede yürürlükte olan çevre mevzuatına ve kuruluşun kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet etmeyi, ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında, çevresel etkileri dikkate alarak oluşabilecek kirlilikleri kaynağında önlemeyi, iklim değişikliği etkilerini minimuma indirgemek için doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını, her seviyeden çalışanların katkısıyla çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Üretim ve diğer olağan faaliyetlerimizi, kıstası belirlenmiş standart şartlarda gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan yasal yükümlülükleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı, işyeri ve ikame eklentilerinde iş kazasına veya olası bir meslek hastalığına neden olabilecek, çevreyi olumsuz etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, muhtemel kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi, zarar şiddetini indirgemeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici düşünce tarzımızla uygulamalar içeren açıklamalar mevcuttur.